شات پینینگ

شات پینینگ یکی از روش های حساس ولی در عین حال رایج برای افزایش دوام قطعات فلزی می باشد. این فرایند از طریق خنثی کردن تنش های داخلی توسط اعمال نیروی فشاری بر سطح قطعات عمل می کند. تاثیرات این فرایند عبارتند از کاهش مخاطرات عیوب ناشی از تنش های پسماند و همچنین بهبود و افزایش چشمگیر طول عمر قطعات فلزی. فرایند شات پینینگ از طریق بهبود خواص فلزات بوسیله فشرده سازی به منظور ایجاد تنش های فشاری پسماند در لایه های سطحی عملیاتی می گردد. این پروسه را می توان به عنوان اقتصادی ترین روش جهت افزایش عمر خستگی فلزات استفاده کرد.
اعمال تغییرات در خواص قطعات فلزی به منظور افزایش سختی یکی از فرایندهای رایج در صنایع مختلف از جمله صنایع هوایی، انرژی و پزشکی می باشد. از آنجایی که تنش های داخلی در نواحی مختلف فلزات موجب می گردد این نواحی تمایل به فاصله گرفتن از یکدیگر داشته باشند؛ این امر در دراز مدت موجب تضعیف قطعات، پیدایش ترک و در آخر شکستگی خواهد شد. حال هر چه این نواحی بیشتر تحت تنش تکرار شونده قرار گیرند، احتمال بیشتری برای خستگی و شکست قطعات وجود دارد.
تنش های غیر فشاری در نواحی سطحی موجب می گردد که مولکول ها بیشتر تمایل به دور شدن از یکدیگر داشته باشند و قطعات بیشتر در معرض خستگی قرار گیرند که این باعث تشکیل ترک خواهد شد.
شات پینینگ یک فرایند کار سرد است که جنبه های مختلف آن از جمله شدت ساچمه زنی در آن بدقت توسط متخصصین تحت کنترل می گردد. این روش های کنترلی هم شامل پایش فرایند توسط ابزارهای اندازه گیری مانند نوارهای آلمن صورت می گیرد و هم تجهیز دستگاه به ابزارهای بارگیری با قابلیت کنترل الکترونیک و قابل برنامه ریزی.