استانداردهای تمیزکاری سطح

استانداردهای تمیزکاری سطح

فرچه زنی شده (Brush-Off)

سطح تمیز کاری شده (Blast cleaned surface) از نوع فرچه زنی شده به سطحی اطلاق می گردد که اگر بدون بزرگ نمایی به آن نگاه کنید فاقد هر گونه روغن، چربی (گریس)، آلودگی (Dirt)، غبار، اکسید های پوسته ای سست (Loose mill scale)، زنگ زدگی های سست (Loose rust) و رنگ سست قابل رویت باشد. در این کیفیت سطح، ممکن است اکسید های پوسته ای، زنگ زدگی و رنگ سخت چسبنده (Tightly adherent mill scale, rust and paint) همچنان بر روی سطح باقی مانده باشند. اکسید های سطحی، زنگ و رنگی، سختِ چسبنده شناخته می شوند که امکان برداشت آنها توسط کاردک (Dull Putty Knife) امکان پذیر نباشد.

کد گذاری در استانداردهای جهانی:

Swedish Standards Organization SA-1
Steel Structures Painting Council (USA) SSPC-SP7
National Association Corrosion Engineers (USA) NACE No.4

 

  • تجاری (Commercial)

سطح تمیز کاری شده از نوع تجاری به سطحی اطلاق می گردد که اگر بدون بزرگ نمایی به آن نگاه کنید فاقد هر گونه روغن، چربی (گریس)، آلودگی، غبار، اکسید های پوسته ای، زنگ زدگی، رنگ، اکسید ها، خوردگی و سایر عوامل خارجی باستثنای لک شدگی (Staining) قابل رویت باشد. لک شدگی نیز باید حداکثر به 33% از هر اینچ مربع محدود شده باشد و شامل سایه های روشن، رگه های باریک (Slight streaks) یا رنگ باختگی (Discoloration) جزئی ناشی از زنگ، لکه های ناشی از اکسید های سطحی یا لکه های رنگ کردگی های پیشین باشد. احتمال باقی ماندن پسماند های جزئی زنگ و رنگ در کف حفره های (Pits) سطوح متخلخل (Pitted surface) وجود دارد.

Swedish Standards Organization SA-2
Steel Structures Painting Council (USA) SSPC-SP6
National Association Corrosion Engineers (USA) NACE No.3
United Kingdom Standards (BS 4232) 3rd Quality

نزدیک به فلز سفید (Near-White Metal)

سطح تمیز کاری شده از نوع نزدیک به فلز سفید به سطحی اطلاق می گردد که اگر بدون بزرگ نمایی به آن نگاه کنید فاقد هر گونه روغن، چربی (گریس)، آلودگی، غبار، اکسید های پوسته ای، زنگ زدگی، رنگ، اکسید ها، خوردگی و سایر عوامل خارجی باستثنای لک شدگی قابل رویت باشد. لک شدگی نیز باید حداکثر به 5% از هر اینچ مربع محدود شده باشد و شامل سایه های روشن، رگه های باریک یا رنگ باختگی (Discoloration) جزئی ناشی از زنگ، لکه های ناشی از اکسید های سطحی یا لکه های رنگ کردگی های پیشین باشد.

Swedish Standards Organization SA-2½
Steel Structures Painting Council (USA) SSPC-SP10
National Association Corrosion Engineers (USA) NACE No.2
United Kingdom Standards (BS 4232) 2nd Quality

فلز سفید (White Metal)

سطح تمیز کاری شده از نوع فلز سفید به سطحی اطلاق می گردد که اگر بدون بزرگ نمایی به آن نگاه کنید فاقد هر گونه روغن، چربی (گریس)، آلودگی، غبار، اکسید های پوسته ای، زنگ زدگی، رنگ، اکسید ها، خوردگی و سایر عوامل خارجی قابل رویت باشد.

Swedish Standards Organization SA-3
Steel Structures Painting Council (USA) SSPC-SP5
National Association Corrosion Engineers (USA) NACE No.1
United Kingdom Standards (BS 4232) 1st Quality

جدول مقایسه استانداردهای تمیزکاری با روش بلاستینگ

(Blast Cleaning Standards Comparison)

 

BRITISH STANDARD SWEDISH STANDARD CDN GOV’T (CGSB) NACE SSPC SYSTEM
SSPC-SP1 Solvent clean
St. 2 (Approx.) 31 GP 401 SSPC-SP2 Hand tool clean
St.3 31 GP 402 SSPC-SP3 Power tool clean
31 GP 403 SSPC-SP4 Flame clean (new steel)
BS 4232 First Quality SA 3 31 GP 404 Type 1 NACE #1 SSPC-SP5 White metal blast
BS 4232 Third Quality SA 2 31 GP 404 Type 2 NACE #3 SSPC-SP6 Commercial blast
Light blast to Brush off SA 1 31 GP 404 Type 3 NACE #4 SSPC-SP7 Brush off blast
SSPC-SP8 Pickling
SSPC-SP9 Weather & Blast
BS 4232 Second Quality SA 2½ NACE #2 SSPC-SP10 Near white blast

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *